REGULAMIN REJSÓW i SZKOLEŃ JACHTOWYCH OCEAN TEAM SAILING SCHOOL

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

W niniejszym Regulaminie obowiązują następujące definicje:
 1. „Cena” – wyrażona w kwocie brutto całkowita cena Rejsu lub Szkolenia wyszczególniona w ofercie Organizatora na stronie www.otss.pl albo ustaloną bezpośrednio z Organizatorem, uwzględniającą ewentualne przyznane przez Organizatora rabaty.
 2. „Dokonanie wpłaty” – moment zaksięgowania środków na Rachunku bankowym Organizatora.
 3. „Opłata rezerwacyjna” – opłata wnoszona tytułem rezerwacji Rejsu, której warunki reguluje Regulamin Sklepu na stronie Organizatora www.otss.pl
 4. „Organizator” – szkoła żeglarstwa morskiego OCEAN TEAM SAILING SCHOOL prowadzona w ramach działalności gospodarczej pod firmą KRYSTIAN SZYPKA z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 163A, 34-300 Żywiec, NIP: 6521022036, REGON: 365810928 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 5. „Rachunku bankowym Organizatora” – rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez ING Bank Śląski, odpowiedni numer rachunku przekazywany jest w procesie rezerwacji Rejsu lub Szkolenia
 6. „Rejs” – rejs dostępny w ofercie Organizatora. Rejsy te są rejsami stażowymi nastawionymi na zdobywanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności żeglarskich w szczególności prowadzenia jachtu w warunkach morskich, nawigacji, bezpieczeństwa i komunikacji morskiej oraz przepisów.
 7. „Szkolenie” – szkolenie z użyciem jachtu, dostępne w ofercie Organizatora. Szkolenie ma na celu nabycie lub rozwinięcie konkretnej wiedzy i umiejętności Uczestnika. Zakres każdego szkolenia jest opisany na stronie internetowej Organizatora (www.otss.pl), niektóre ze szkoleń zakończone są testem lub egzaminem.
 8. „Siła wyższa” – okoliczność wykluczającą możliwość organizacji Rejsu/Szkolenia lub wymuszające jego przerwanie w trakcie realizacji; za konsekwencje niemożności realizacji Rejsu/Szkolenia z powodu takiej okoliczności Organizator nie ponosi odpowiedzialności a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu jakichkolwiek kosztów osobowych (np. przejazdów, noclegów, urlopu, utraconych korzyści); w szczególności jako siłę wyższą należy poczytywać okoliczności takie jak: konflikt zbrojny, zagrożenie terrorystyczne, zamknięcie granic lub portów, wprowadzenie obostrzeń sanitarnych na terenie danego państwa w granicach, którego ma odbyć się Rejs/Szkolenie, niebezpieczne warunki atmosferyczne stanowiące zagrożenie dla jednostki i jej załogi, akt wandalizmu lub sabotażu wykluczający jednostkę pływającą Organizatora z możliwości bezpiecznego zrealizowania Rejsu/Szkolenia, itp.
 9. „Kapitan/Instruktor” – osoba wyznaczona przez Organizatora do prowadzenia Rejsu/Szkolenia, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń Kapitana/Instruktora w czasie trwania Rejsu/Szkolenia
 10. „Uczestniku” osoba fizyczna biorącą udział w Rejsie lub Szkoleniu, stanowiącą załogę jachtu, która skutecznie dokonała rezerwacji i otrzymała jej potwierdzenie pisemne (email) od Organizatora. Uczestnikiem Rejsu/Szkolenia może być każdy kto ukończył 14 rok życia i jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne uprawianie żeglarstwa morskiego (na podstawie oświadczenia ustnego lub pisemnego Uczestnika). Osoby, które w dniu rozpoczęcia rejsu nie ukończyły 18 roku życia, mogą zostać dopuszczone do udziału w Rejsie lub Szkoleniu wyłącznie po przedłożeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.
 11. „Zaokrętowanie” – przyjęcie Uczestnika na pokład wyznaczonego do Rejsu/Szkolenia jachtu. Przyjęcia dokonuje Kapitan/Instruktor w ustalonej porze i miejscu zaokrętowania
 12. „Wyokrętowanie” – trwałe opuszczenie przez Uczestnika pokładu jachtu wyznaczonego do Rejsu/Szkolenia jachtu po zakończeniu Rejsu/Szkolenia lub w dowolnym czasie trwania Rejsu/Szkolenia decyzją Uczestnika po uzgodnieniu z Kapitanem/Instruktorem bądź decyzją Kapitana/Instruktora w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
 13. „Żegluga” – stan, w którym jacht znajduje się w ruchu lub w którym na pokładzie trwają czynności związane z ćwiczeniami, szkoleniem, cumowaniem, klarowaniem jachtu. Kapitan/Instruktor określa, kiedy stan Żeglugi ustaje na czas postoju jachtu i zwolnienia Uczestników z obowiązków wachtowych.

§ 2

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA

 1. Wszelki kontakt sprawach związanych z uczestnictwem w Rejsach lub Szkoleniach odbywa się za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych Organizatora: e-mail: biuro@otss.pl, tel: +48 796999453. Pozostałe opcje kontaktu dostępne są na stronie Organizatora www.otss.pl w zakładce Kontakt

§ 3

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU, REZERWACJA, PŁATNOŚCI

 1. Aby wziąć udział w Rejsie/Szkoleniu Kandydat musi dokonać rezerwacji za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie www.otss.pl w zakładce dotyczącej konkretnego Rejsu/Szkolenia. Dopuszcza się także bezpośredni kontakt email/telefon/komunikatory w celu ustalenia warunków rezerwacji. Zarezerwować można wyłączenie Rejs/Szkolenia w terminie, w którym na moment rezerwacji dostępne są jeszcze wolne miejsca w ilości adekwatnej do ilości miejsc rezerwowanych.
 2. Rezerwacja miejsca w Rejsie lub Szkoleniu będzie uznana za potwierdzoną, jeśli Kandydat dokona wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej w wysokości 50% ceny Rejsu/Szkolenia zgodnie z instrukcją otrzymaną podczas procesu rezerwacji. Płatności można dokonać poprzez bramkę płatności „iMoje”, którą przekieruję Kandydata system rezerwacyjny Organizatora lub tradycyjnym przelewem bankowym na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
 3. Wszelkie kwesse związane z rezerwacją określa Regulamin Sklepu dostępny na stronie Organizatora www.otss.pl
 4. Potwierdzenie rezerwacji stanowi zawarcie między Uczestnikiem a Organizatorem umowy o realizację rezerwowanej usługi (rejs, szkolenie).

§ 4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ UCZESTNIKA, REZYGNACJA

 1. Jeżeli z winy Organizatora Rejs/Szkolenie nie może się odbyć, wówczas Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy i rezygnację z Rejsu/Szkolenia, a Organizator zwróci Uczestnikowi wszelkie wpłaty dokonane tytułem Rejsu, nie później niż w terminie 7 dni od momentu poinformowania Uczestnika o niemożności odbycia się Rejsu lub Szkolenia. Uczestnik może także przenieść wpłacone środki na poczet innego Rejsu/Szkolenia z oferty Organizatora w ramach dostępnych miejsc.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Rejsie lub Szkoleniu zarówno przed jego rozpoczęciem jak i w każdym czasie trwania Rejsu/Szkolenia.
 3. Warunki rezygnacji i ewentualnego zwrotu wpłaconych środków określa Regulamin Sklepu dostępny na stronie Organizatora www.otss.pl
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Rejsie/Szkoleniu w trakcie jego trwania następuje poprzez zawiadomienie Kapitana/Instruktora, który umożliwi Uczestnikowi opuszczenie jednostki w najbliższym porcie na trasie Rejsu/Szkolenia, do którego zawinie jednostka. W takim przypadku Uczestnik nie otrzyma zwrotu wpłaconych na poczet Rejsu/Szkolenia środków. Po wyokrętowaniu uczestnik rejsu/szkolenia kontynuuje podróż na własną odpowiedzialność, ponosząc wszelkie związane z tym koszty. Uczestnik w takim przypadku nie ma prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów przez Organizatora.

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA, SIŁA WYŻSZA

 1. Organizator może odstąpić od umowy i odmówić udziału Uczestnika w Rejsie/Szkoleniu bez wyznaczania uczestnikowi innego terminu Rejsu/Szkolenia w wypadku:
  1. Niedokonania przez Uczestnika wpłaty pełnej ceny za Rejs lub Szkolenie:
  2. Niezgłoszenia się Uczestnika w miejscu i czasie Zaokrętowania wyznaczonym przez Organizatora;
  3. Zgłoszenia się Uczestnika do Zaokrętowania w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających
 2. Organizator może przerwać realizację umowy i Wyokrętowanie Uczestnika w trakcie Rejsu/Szkolenia bez wyznaczania uczestnikowi innego terminu do wykonania umowy o w wypadku:
  1. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
  2. odmowy wykonania poleceń Kapitana/Instruktora związanych z bezpieczeństwem i zasadami zachowania na jachcie podczas Rejsu/Szkolenia
  3. przebywania na pokładzie podczas Żeglugi w stanie nietrzeźwości lub wpływu środków odurzających
  4. zachowania naruszającego zasady dobrej praktyki morskiej, ekologii i bezpieczeństwa własnego lub innych Uczestników, np. naruszanie zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez Kapitana/Instruktora, naruszanie lokalnych przepisów prawa, wandalizm, łamanie zasad etyki wobec innych Uczestników, prowokowanie niebezpieczeństwa wobec siebie lub innych Uczestników, celowe uszkodzenie mienia Organizatora lub innego Uczestnika.
  5. posiadanie ze sobą zabronionych prawem przedmiotów/środków, np. broni, narkotyków, substancji niebezpiecznych.
  6. łamanie przepisów prawa.
  7. braku niezbędnych dokumentów podróżnych wymaganych w krajach na trasie Rejsu/Szkolenia
  8. pogorszenia się stanu zdrowia Uczestnika wymagające wezwania pomocy, ewakuacji medycznej Uczestnika lub pilnej konsultacji z lekarzem.
 3. W przypadkach określonych w § 5 ust.2 niniejszego Regulaminu Kapitan/Instruktor ma prawo dokonać Wyokrętowania Uczestnika w pierwszym możliwym porcie na trasie Rejsu/Szkolenia a w przypadku odmowy Uczestnika do opuszczenia jednostki Kapitan/Instruktor ma prawo do wezwania służb porządkowych/policji itp. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów, wpłaconej ceny za Rejs/Szkolenie, itp. Uczestnik samodzielnie musi zorganizować sobie dalszą podróż z miejsca Wyokrętowania i ponosi jej koszty bez prawa ich zwrotu przez Organizatora.
 4. W przypadkach określonych w § 5 ust.2 niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo wystąpić do Uczestnika o zwrot ewentualnych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z zakłóceniem realizacji Rejsu/Szkolenia przez Uczestnika w sposób określony w § 5 ust.2 niniejszego Regulaminu,
 5. W przypadku, gdy Organizator odstąpi od Umowy o uczestnictwo, na zasadach przewidzianych w § 5 ust. 1 oraz ust.2 niniejszego Regulaminu Organizator zatrzymuje wpłacone przez Uczestnika środki a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do ich zwrotu ani do zwrotu jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Uczestnika (np. kosztów powrotu z miejsca Wyokrętowania, kosztów ewakuacji, kosztów leczenia, kosztów podróży, itp.).

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA, KAPITANA/INSTRUKTORA

 1. Organizator zobowiązuje się zapewnić jacht o odpowiedniej zdolności żeglugowej dla danego akwenu, zapewniający możliwość przeprowadzenia Rejsu/Szkolenia na jego pokładzie oraz posiadający wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez banderę jednostki oraz do zapewnienia Kapitana/Instruktora o odpowiednich dla danego Rejsu/Szkolenia kwalifikacjach i doświadczeniu.
 2. Kapitan/Instruktor zobowiązuje się do prowadzenia Rejsu/Szkolenia w sposób zgodny z prawem oraz dobrą praktyką morską. Kapitan/Instruktor wyznacza plan rejsu oraz ewentualnie modyfikuje go w trakcie Rejsu/Szkolenia, jeśli wymaga tego troska o bezpieczeństwo Uczestników i jachtu. Decyzje Kapitana/Instruktora w zakresie trasy i przebiegu Rejsu/Szkolenia są obowiązujące dla Uczestników i nie podlegają one negocjacjom, zażaleniom Uczestników.
 3. Kapitan/Instruktor zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zasad zachowania na jachcie oraz wydania osobistych środków ratunkowych przed rozpoczęciem Żeglugi w Rejsie/Szkoleniu.
 4. Kapitan/Instruktor odpowiada za jacht i za bezpieczeństwo załogi znajdującej się na pokładzie. Organizator zastrzega, że ani on ani też Kapitan/Instruktor nie odpowiada za bezpieczeństwo załogi znajdującej się poza jachtem podczas postoju w porcie.
 5. Organizator oraz Kapitan/Instruktor nie odpowiadają za utratę lub zniszczenie mienia należącego do Uczestnika wynikające z warunków żeglugi lub zdarzeń mających miejsce podczas trwania Rejsu lub Szkolenia. Nie dotyczy do strat w mieniu wynikających z wyłącznej i ewidentnej winy lub celowego działania Kapitana/Instruktora.
 6. Organizator oraz Kapitan/Instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi przez innego Uczestnika Rejsu/Szkolenia.
 7. Organizator oraz Kapitan/Instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zaistniałe wobec Uczestnika, jeśli wynikają one z powodu nieprzestrzegania przez Uczestnika Rejsu/Szkolenia zasad bezpieczeństwa, lekkomyślnego zachowania, bycia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian trasy Rejsu/Szkolenia wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi, załogi lub jachtu.
 9. W przypadku niebezpiecznych warunków atmosferycznych podczas Rejsu/Szkolenia Kapitan/Instruktor może zarządzić przedłużony postój w porcie schronienia. Taka sytuacja nie oznacza przerwania realizacji Rejsu/Szkolenia.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Do zakresu obowiązków Uczestnika jako członka załogi jachtu należy czynny udział w wachtach nawigacyjnych i kambuzowych, wykonywanie poleceń Kapitana/Instruktora i nieustanne dbanie o bezpieczeństwo własne oraz bezpieczeństwo na pokładzie.
 2. Uczestnik otrzyma na czas Rejsu/Szkolenia przydzielone miejsce w kabinie na jachcie. O przydzielonym miejscu decyduje Kapitan/Instruktor a Uczestnikowi nie wolno bez zgody Kapitana/Instruktora zmieniać przydzielonego miejsca.
 3. Uczestnik powinien uczestniczyć w wachtach nawigacyjnych oraz kambuzowych zgodnie z ustalonym przez Kapitana/Instruktora harmonogramem wacht. Na wyznaczoną wachtę Uczestnik musi stawiać się punktualnie i odpowiednio przygotowany (odpowiednie do warunków ubranie, osobiste środki ratunkowe).
 4. Uczestnik ma obowiązek posiadać ze sobą niezbędne i ważne dokumenty uprawniające do przekraczania granic państw przewidzianych w planie Rejsu/Szkolenia. W przypadku ich braku Uczestnik może być Wyokrętowany przed rozpoczęciem lub w trakcie Rejsu/Szkolenia bez zwrotu przez Organizatora jakichkolwiek kosztów po stronie Uczestnika. Dodatkowo, w przypadku, gdy brak dokumentów podróży spowoduje powstanie dodatkowych kosztów po stronie Organizatora, np. koszty wynikające z konieczności zmiany trasy, strat po stronie innych Uczestników, itp. – Uczestnik będzie obciążony przez Organizatora do wysokości poniesionych kosztów tego typu.
 5. Uczestnik ma obowiązek poinformować Kapitana/Instruktora o ewentualnych ograniczeniach/problemach zdrowotnych mogących mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo podczas trwania Rejsu lub Szkolenia (choroby przewlekłe, uczulenia, alergie, problemy psychiczne, przyjmowane leki, itp.). Takie informacje o stanie zdrowia Uczestnika muszą być traktowane przez Kapitana/Instruktora jako poufne i przekazane mogą być wyłącznie do odpowiednich służb w razie konieczności niesienia pomocy Uczestnikowi. Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Kapitana/Instruktora o odczuwalnym pogorszeniu się stanu zdrowia.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów prawa w czasie trwania Rejsu/Szkolenia. Uczestnik nie może wnieść na pokład jachtu żadnych środków, materiałów i przedmiotów zakazanych prawnie w krajach będących na trasie Rejsu oraz w kraju bandery jachtu. Złamanie tego zakazu skutkować będzie natychmiastowym Wyokrętowaniem Uczestnika w pierwszym możliwym porcie a Uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot jakichkolwiek kosztów z tym związanych. Dodatkowo Uczestnik będzie obciążony przez Organizatora ewentualnymi dodatkowymi kosztami, jakie Organizator poniósł z tego tytułu.
 7. Od chwili Zaokrętowania do chwili Wyokrętowania, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszelkich wskazań Kapitana/Instruktora dotyczących obsługi wyposażenia jachtu, prowadzenia obserwacji i nawigacji, wykonywania ćwiczeń i manewrów, utrzymania porządku, komunikacji oraz bezpiecznego i etycznego zachowania na jachcie oraz zasad bezpieczeństwa żeglugi. Niepodporządkowanie się instrukcjom Kapitana/Instruktora skutkować może natychmiastowym Wyokrętowaniem Uczestnika w pierwszym możliwym porcie a Uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot jakichkolwiek kosztów z tym związanych. Dodatkowo Uczestnik będzie obciążony przez Organizatora ewentualnymi dodatkowymi kosztami, jakie Organizator poniósł z tego tytułu.
 8. Uczestnik odpowiada materialnie za wszelkie szkody powstałe na skutek jego umyślnego działania lub zaniechania do wysokości naprawy wyrządzonej szkody a w przypadku, naprawy szkody z ubezpieczenia Organizatora – do wysokości wkładu własnego określonego w polisie ubezpieczeniowej Organizatora plus wszelkie inne koszty poniesione przez Organizatora wynikające z wyrządzonej przez Uczestnika szkody.
 9. Uczestnik powinien odpowiednio przygotować się do Rejsu/Szkolenia uwzględniając potencjalne warunki atmosferyczne w czasie jego trwania. Uczestnik powinien posiadać m.in. odpowiednią odzież, odpowiednie obuwie i inne elementy wyposażenia zgodnie z sugessami Organizatora. Uczestnik powinien spakować się w miękkie torby/plecaki. Twarde walizki, skrzynki, kartony, itp. nie będą akceptowane na pokładzie przy Zaokrętowaniu z powodu ograniczonej ilości miejsca na bagaże. Jeśli Uczestnik będzie spakowany w tego typu walizki, skrzynki, kartony, itp. to będzie mógł się Zaokrętować, ale natychmiast po przydzieleniu przez Kapitana/Instruktora miejscu będzie musiał się wypakować a puste walizki itp. przechować poza jachtem na własny koszt.

§ 8

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników oraz Kandydatów na uczestników, zgodnie z Polityką Prywatności opublikowaną na stronie Organizatora www.otss.pl

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na pokładzie jednostki, na której prowadzony jest Rejs/Szkolenie obowiązuje prawo państwa bandery. Poza jednostką obowiązują przepisy państwa, na terytorium którego znajduje się załoga. Na wodach międzynarodowych obowiązują przepisy prawa morskiego i międzynarodowego, a także zasady dobrej praktyki żeglarskiej.
 2. Uczestnik dokonując Rezerwacji i Zaokrętowania akceptuje warunki niniejszego Regulaminu w jego pełnej treści i akceptuje swoją odpowiedzialność wynikającą z zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, których nie uda się rozwiązać na zasadzie porozumienia stron, rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.